Skip to content

วิธีติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

วิธีการติดตั้ง หลังคาเหล็ก เมทัลชีท

  • ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง หลังคาเหล็กเมทัลชีท คือ การขึงเชือก หรือเส้นเอ็น เพื่อใช้เป็นเส้นแนวในการติดตั้ง ให้แผ่นหลังคาเหล็กอยู่ในระดับ และเรียงเป็นแนวเดียวกันได้อย่างสวยงาม โดยหลักการในการขึงเส้นแนวคื อการให้เส้นเชือกอยู่ต่ำจากแปปลายลงไปประมาณ 15 ซม. หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 20 ซม.
  • เริ่มต้นการติดตั้งหลังคาด้วยการวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรก โดยให้วางด้านปลายของแผ่นเมทัลชีทให้เสมอกับแนวเส้นเชือกที่ทำการขึงไว้ และชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างหลังคา โดยในการติดตั้งทุกครั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเสมอ และเมื่อวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรกจนได้ระดับที่ต้องการแล้ว ให้ทำการยิงสกรู เพื่อทำการยึดแผ่นหลังคากับโครงสร้างอาคาร โดยให้ทำการยิงสกรูที่แปปลายทุกสันลอนโดยเว้นลอนสุดท้ายไว้สำหรับการซ้อนทับของแผ่นต่อไป ส่วนแปเดี่ยวและแปกลางให้ทำการยิงสกรูลอนเว้นลอน
  • วางแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นต่อไปโดยให้ลอนตัวเมียซ้อนทับอยู่บนลอนตัวผู้เสมอ และทำการยิงสกรูโดยใช้หลักการเดียวกับขั้นตอนแรกแต่ให้เน้นที่บริเวณแผ่นซ้อนทับเป็นพิเศษ
  • ทำการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทแผ่นต่อไป จนกระทั่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งตลอดขั้นตอนการทำการติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทให้ทำการตรวจเช็คแนวระดับหลังคาให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอด เพื่อให้ได้ความสวยงามและความสมดุลในการติดตั้ง
  • ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุด้าน ยิงสกรูทุกๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม
  • ติดตั้งแผ่นครอบจั่วด้านบน ยิงสกรูที่สันลอนทุกสัน พร้อมตัดแต่งแผ่นครอบจั่วด้วยกรรไกรตัดเหล็กให้แผ่นครอบจั่วมีรูปทรงเดียวกันกับสันลอน หลังจากนั้นทำการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม